Abhishek Pahari

Abhishek Pahari

Product Designer | Design system | Design Thinking | Product Designer at Khalti | Data Driven Design

Member since Jun 2024