Kush Waikar

Kush Waikar

Software and app developer alongside hardware emulation/simulation