Yuriy Chamkoriyski

Yuriy Chamkoriyski

Full stack web developer - HTML, CSS, JavaScript, React, React Native, Ruby on Rails, PostgreSQL, Next.js, WordPress.

Member since Jan 2024